Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Arktisk som verden s beste innovasjonsdistrikt for DigiTech Opplevelsesnæring? 

18.01.2021

FN har valgt næringsklynger som en ønsket infrastruktur for omstilling gjennom partnerskap for å nå bærekraftsmålene. EU har sagt at næringsklynger er virkemiddelet for å få næringslivet på føttene igjen etter covid-19 pandemien. 

For at klynger skal kunne fungere som effektiv infrastruktur for nærings- og samfunnsinnovasjon må næringsklyngene effektivt dele ny kunnskap med hverandre, og sammen utvikle kapasitet gjennom samskaping. Samtidig er det et effektivt hinder for klyngeutvikling om reiseavstand til fellesaktiviteter overstiger 1 time. I et geografisk kronglete land som Norge, med fjelloverganger, ferjer og mye vær har dette vært en effektiv barriere for bærekraftig klyngeutvikling. 

Vi har utviklet en digital plattform for effektiv kunnskaps- og kapasitetsbygging i kontinuerlig systemlærende digitale samfunn, på enkle,  brukertilpassede og  skreddersydde digitale samskapingsarena, der samskapende innovasjon akselreres gjennom bruk av standardiserte og sertifiserte forskningsstøttede innovasjonsmetoder og -verktøy. Gjennom dette blir det enkelt for individer og bedrifter til å koble seg på stadig nye lærings-, forbedrings og samskapende innovasjonsprosesser. Dette er kritisk viktig for at bedriftens klarer å vokse bærekraftig og utvikler sin attraksjon- og konkurransekraft gjennom optimalisering av kritiske ressurser, arbeidsdeling basert på smart regional spesialisering og kontinuerlig systemlæring for forbedring og innovasjon.  

Vår plattform vender seg i første omgang til opplevelsesnæringer i bred forstand, og infrastruktur-næringer som hoteller, restauranter, transportselskaper mm i Norge og Sverige som inngår i opplevelsesbedriftenes innovasjonsøkosystem. 

Vi ønsker velkommen deg som er gründer og leder i mikrovirksomheter ute i distriktene, eller er leder i små, mellomstore eller store virksomheter i disse næringene. Gjennom metodikken vi bruker finner du frem til de i nettverket som er til størst nytte for meg, i alle faser av utviklingsarbeidet. 

Med opplevelsesnæringene menes aktører (bedrifter) som tilbyr opplevelser fysisk, hybrid eller heldigitalt innen reiseliv, friluftsliv, mat og kultur til lokalbefolkning og tilreisende fysiske og digitale turister. Spennet i opplevelser er stort og omfatter aktive naturopplevelser som f. eks. kajakk, klatring, rafting, ski, sykkel og vandring til mer myke opplevelser som teater, konserter, festivaler, gårdsopplevelser og lokal matproduksjon samt tradisjonelt reiseliv som hotell, restaurant og campingplasser. Eller digitale hackaton i digtale by-tvillinger, digitale opplevelser knyttet til Finnmarksløpet, digitale vandringer i geo-lokaliserte tjenester som bringer deg til fortiden, fremtiden eller i kombinasjoner av virtuell og fysisk virkelighet. 

For at Nordisk Arktisk skal få frem bedre, felles konsepter og profilbærende produkter/opplevelser, som øker regionens konkurransekraft kreves det samarbeid på tvers av land, regioner, næringer, bedriftene, på tvers av kommune- og destinasjonsgrenser og blant aktører fra politikk, privat og offentlig virkemiddelapparatet, bedriftene og dagsordensetterne lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor retter plattformen også seg til aktører som utgjør bedriftenes og konseptutviklernes regionale, nasjonale og nordiske innovasjonsøkosystem. Vi legger til rette for samarbeid så langt vi kan, og konkurranse der vi må, og smart spesialisering som forpliktende bærekraftig balanseredskap for alle.  

En klynge kan effektivt arbeide med utfordringer som å utvikle og utvide omfanget av helårsopplevelser gjennom produkt- og konseptutvikling (pakketering) av natur-, kultur og matopplevelser med basis i bl.a. kulturarven og de naturgitte forutsetningene (selve naturen og råvarene), og i kombinasjoner med hybride og heldigitale tjenester. Dette kan føre til at regionen settes på kartet som opplevelsesregion også utenom dagens hovedsesong. Arbeidet kan nå målgrupper som i dag ikke er  tilstede i eller benytter regionen i skuldersesong og det som betegnes som «nysesong». En kan arbeide med å utvikle opplevelsespakker for det nasjonale og regionale markedet, men også utvalgte marked uavhengig av nasjonalitet som det er naturlig å tilnærme seg.

Målsettingen er at dette skal resultere i et langsiktig regionalt situert klyngearbeid -  med aktørene i førersetet, der det offentlige virker som drahjelp og katalysator, og gjør at tjenester i en global digitalisert verden blir koblet til i regionalt situerte verdisystem som bidrar til bærekraftig region-, bedrifts- og kunnskaps- og produktutvikling.


Klynge- og utviklingsspesialistene. 

Ann-Heidi Paulsen Orvik, Prosjektleder og prosessleder Genuine Contact.

 • Spesialist samskapende privat/ offentlige innovasjonsprosesser, mobiliserende prosessledelse, forretningsutvikling canvas, fasilitering Qiqochat, digital markedsføring/ kommunikasjon sosiale media.

Tor-Arne Bellika, (i-perform.no), sertifisering av næringsklynger i Europa.

 • Spesialist kyngeutvikling og sertifisering, reiseliv, attraksjoner, nettverk, kvalitetsutvikling.

Bert-Ola Bergstrand, fagspesialist FN Bærekraftslab Trondheim (https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-kommunen/bk/barekraft/barekraftssenteret/)

 • Sosial mobilisering for bærekraft på digitale flater. Bærekraftig utvikling gjennom lærende klynger, digital forretningsutvikling

Anders Johansson, (friluften.se), prosessleder Genuine Contact.

 • Natur og friluftslivsbasert reiseliv, naturen som opplevelsesarena og konferansesal. Bærekraft og forretningsutvikling.
 • Genuine Contact prosessledelse, mobiliserende prosessdesign, fasilitering og ledelse, fysisk og digitalt Qiqochat. 

Rune Haugen (wisehouse.no).

 • Transformasjon gjennom lærings- og utviklingsprosesser støttet av digitale verktøy Change 66/ Project 66. 

Prosessmodell for metodikk og prosess:

Prosessen vil bygge på prinsippene for designdrevet innovasjon. Gjennom dette sikrer vi at det som utvikles er det som det er reelt behov for, gjennom metoder og prosesser som gjør det mulig å skape noe nytt sammen. 

Utviklingsprosessen vil bygge på dyp forståelses av brukernes behov, i forretningsmodeller som fremmer bærekraftig utvikling. Vi gir dere og verktøy for å forbedre løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting, læring og forbedringstiltak, og sikrer helhetlige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid.

Utviklingsprosessen går over 4 intense måneder med målrettet kursing, innføring i teori og metoder alle virksomheter benytter i utviklingen av egen virksomhet. Gjennom dette utviklingsarbeidet forsterkes deltakernes egne virksomheter og forretningsmodeller. Dette er investering rett inn i egen virksomhet som styrker egen forretningsmodell, bygger ny kompetanse og kapasitet hos egne ansatte og styrerepresentanter, samt utvikler en sterkere næring som er viktig for verdiskapingen både i byer og distrikter, i hele landet. For det globale markedet fremstår Norden som del av det samme, og gjennom å kjøre utviklingsarbeidet på tvers av landegrensene sikrer vi på at egen forståelse innenfor eget innovasjonssystem blir utfordret og ny kunnskap kommer til som styrker nordiske lands utvikling. 

Gjennom det virksomhetsinterne utviklingsarbeidet vil deltakerne få ny forståelse av hvordan egen forretningsutvikling henger sammen med andre i regionen, næringen og supplerende tjenester. Denne innsikten og et felles rammeverk for videre utvikling er nødvendig for å akselerere kompetansedeling og kapasitetsbygging i nettverket/ klyngen. 

Gjennom å ha en sterk forankring i den enkeltes virkelighet bygges bærekraftige forretningsmodeller for den enkelte, og deltakerne tilføres teori og metodikk som gjør samarbeid med andre enklere da en arbeider med samme rammer for utviklingsforståelse. Ved å starte med det som trengs å styrkes for å skape bærekraftige forretninger for den enkelte, motvirker en at utviklingsarbeidet fremstår fremmed, men svarer ut forhold som er nært egen virkelighet og hva en har motivasjon for å bruke tid på.  

Prosessen sparkes i gang med et digitalt Kick off.

 1. Om forprosjektet, leverandørfellesskapet og tekniske løsninger presenteres.  
 2. Verdier og effekter for deltakerne og deres virksomheter synliggjøres.
 3. Praktisk informasjon prosess og læringsplattform. 

Hensikten er å skape trygghet, tillit, forankre mål og arbeidsmetodikk, for slik å gi nøkler til mestring av egen deltakelse til aktørene.

Alle med interesse, kunnskap og ressurser som kan være til hjelp for seg selv eller andre er velkommen til å delta. Videre prosess vil være en rekke skreddersydde og  målrettede kreative workshops.

Deltakere fra virksomhetene, virkemiddelapparatet, kunder og leverandører melder seg til fasiliterte utviklingsprosessen, og blir deltakere i digitale bedriftsnettverk støttes av sin klynge. Det er ønskelig at hver enkelt virksomhet  inviterer interessenter fra eget fellesskap med. Jo mer komplette innovasjonssystemer som deltar, jo mer effekt får den enkelte virksomhet ut av sin deltakelse. Visjonen er å mobilisere til bred deltakelse fra alle deler av relevante næringer. Det er ønskelig å få med store og små aktører for å få frem bredde, kartlegge hva som er i tilbakegang og hva som er i ferd med å modnes.

Aktørene får praktisk innsikt i hvordan en kan drive systematisk læring og utviklingsarbeid digitalt gjennom å ta del i disse prosessene og vil få tips til digitale verktøy og  prosesser som kan tas i bruk i egen virksomhet umiddelbart. 

Hensikten med den kapasitetsbyggende læringsprosessen er bygge kapasitet for å utvikle felles siktelinje. Kapasitetsbygging skjer gjennom bevisstgjøring, læring, utvikling av nettverk, effektiv samhandling på tvers av tid, geografisk avstand og bransjer.

 • Vi utvikler kapasitet gjennom deling av sentrale teorier, praktiske verktøy og erfaringsdeling fra andre nettverkssamarbeid. 
 • Med bakgrunn i disse verktøyene får du verktøy til å utvikle din egen virksomhet, og gjenom dette blir det enklere for aktørene å forstå hva som kreves for å samarbeide godt over tid.
 • Du får inspirasjon og utvikler mestring i digital samhandling.
 • Deltakere som mobiliseres underveis i prosessen vil bli gitt oppfølging, for å sørge for å få med de blir engasjerte og kvalifiserte kapasitetsbyggende deltakere i det digitale samfunnet/ praksisfellesskapet.
 • Deltakere får informasjon om og hjelp til å gjøre seg nytte av offentlige virkemidler i eget utviklingsarbeid. 
 • Vi bruker våre brede nettverk nasjonalt og internasjonalt til å finne de personer og miljøer som kan hjelpe den enkelte virksomhet og klyngen videre. 

For å få til et levende og relevant nettverk i klyngen, vil alle deltakere utfordres på å gjøre tilgjengelig rapporter, statistikk, forskning ol for nettverket. Disse vil samles og være tilgjengelig for alle i et integrert digitalt bibliotek. 

Praktisk drift og bruk av digital læringsplattform

 1. Hver enkelt deltaker må laste inn Zoom på egen datamaskin, og ha tilgang til PC når det skal arbeides sammen i sanntid i løsningen. 
 2. Fagspesialistene utvikler læringsmateriell digitalt, samt korte videosnutter om fagtema som kan mobilisere i markedsføringsarbeidet av nettverket, og korte digitale kurs som introduserer relevant teori og metoder som hjelper aktørene i å utvikle egen virksomhet, i sammen med andre. 
 3. Læringsplattformen er åpen for aktørenes og deltakernes samarbeid og innspill i hele utviklingsperioden, mellom hverandre og konsulentfellesskapet som et aktivt læringsnettverk.
 4. Den enkelte deltaker i nettverket benytter teorier og modeller som deles til å utvikle kapasitet i egen virksomhet, for slik å bygge infrastruktur for samarbeid med andre i stadig nye prosjekter og utviklingsprosesser. 
 5. Ved å være del av et selvorganiserende digitalt innovasjonsøkosystem vil alle enkelt se tilkoblingspunkter for sammenhengende tjenester og produktkjeder, som øker bærekraften til den enkelte og klyngen. 
 6. Det er avgjørende viktig at den enkelte næringsbedrift tar eget utviklingsarbeid i egen virksomhet på alvor. Det er gjennom denne prosessen en vil oppleve nytten av å være del av en klynge, og motiveres til sterkere samarbeid som på sikt øker alles omstillingsevne og konkurransekraft. 

Hva en klynge kan levere avhenger av kompleksitet og modenhet, jf tabell under. Gjennom våre fasiliterte tjenester og prosesser modnes samarbeidsrelasjonene fortere, og ved bruk av sertifiserte og felles metoder for samskapende innovasjon og læring fra kontinuerlig systemlæring akselereres tempo fra ide til bærekraftig resultat. 

Kunnskap som utvikles gjennom prosessen, og prosessen i seg selv skal: 

 1. Mobilisere til deltakelse slik at klyngen kan realiseres med sterk forankring i aktørene selv. Dette utvikler felles siktlinje/ mål.
 2. Gjennom å eksperimentere med ulike former for prosesser, samarbeid og utfordres på bruk av digitale verktøy som tvinger frem helhetlige perspektiver, utvikles rom for eksperimentering, prototyping og testing som klyngen trenger for å skape merverdi over tid og fungere effektivt.
 3. Gjennom å møte andres tanker ser deltakerne nytten av å samarbeide i et utviklings- og læringsfellesskap som en klynge er. 
 4. Dette utvikler grunnlag for et systematisk lærings- og kvalitetssystem i klyngen, der læring føres effektivt tilbake til klyngen og en har en felles bevissthet om barrierer og muligheter en kan påvirke sammen.
  Et slikt utviklingsarbeid trenger modningstid, og alle har ressurser som er viktige i ulike faser av klyngens utviklingsarbeid. Det er derfor viktig å holde klyngefellesskapet bredt og engasjert gjennom kontinuerlig invitasjon til deltakelse og engasjement.  

  Visjonen for denne fasen er å mobilisere engasjement, foranke kunnskap, samt skape store rom for kreativ ideutvikling, konseptutvikling, utforsking av antakelser og fakta for samskaping av mulige strategier. Gjennom dette skapes grunnlag for forpliktende organisering av innovasjonsfellesskapet på en bærekraftig måte. 
  For å være bærekraftig over tid og fremme innovasjon må det skapes og vedlikeholdes et  livgivende klima, rundt et attraktivt fellesskap som vil hverandre vel, deler kunnskap og sammen utvikler mot og vilje til bærekraftig handling sammen. Dette er infrastrukturen som forberede grunnen for framtidig bærekraftig utvikling og grønn omstilling. 
  Visjonen er å stå igjen med en klar strategi for hva klyngen skal være, for hvem, hvem deltar med hva, hvilke tjenester og hvordan dette finansieres, ledes og styres. Målet er videre at prosessen skaper sikker forankring og forpliktelse til gjennomføring, der en bygger nødvendig kapasitet for gjennom kompetanse, økonomiske ressurser og organisering av klyngen.

Målet er å utvikle en klynge som er basert på riktig forståelse av data innsamlet fra næringsaktørene selv, som er transparent på hvordan strategier og konklusjoner er trukket, og som viser hvilke konsekvenser anbefalingene vil gi de involverte, og som kan mobiliserer brede lag av samfunns- og næringsaktører til deltakelse for å realisere målet om Arktisk som verdens beste innovasjonsdistrikt for opplevelsesnæringene over tid. 


Suksess krever handling! Kom i gang nå!