Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Connect - det profesjonelle nettverket for deg som ønsker bærekraftig vekst med farten du drømmer om!

16.01.2021

Connect-Midt Norge er en ideell medlemsorganisasjon som har til hensikt å koble kompetanse, nettverk og kapital, og bidra til etablering og utvikling av levedyktige virksomheter (https://www.connectmidt.no/). Vår misjon er forankret i troen på at morgendagens næringsliv og arbeidsplasser skapes gjennom å koble oppstarts- og vekstbedrifter med relevant næringsliv og kapital.

Connect har sitt utspring fra University of California San Diego i 1986. Det er i dag tre aktive regioner her i landet - Connect Midt-Norge, Vest-Norge og Sør-Norge. Connect Midt har mer enn 800 medlems- og partnerskapsbedrifter i Trøndelag. Vi tilbud til gründere, eiere, styre og toppledere i små- og mellomstore bedrifter, næringsklynger, forsknings- og akademiske institusjoner, offentlige organisasjoner mm. Connect Midt har og over år samarbeidet i prosjekter over grensen, med Jämtland og Åre-regionen.

Fra høsten 2020 utvidet Connect Midt sitt tilbud til også regionene Innlandet og Møre & Romsdal. Dette ut i fra mange tjenester som utvikles i miljøene rundt Sintef, NTNU mm er rettet mot næringsliv etablert i Møre og Romsdal og Innlandet. Ved å koble de som har interesse av et sterkt og bærekraftig næringsliv i Midt-Norge, på tvers av fylkene, styrker vi mulighetene for å lykkes med å tiltrekke de største talentene og distribuere den nyeste innovasjonskompetansen i vår region, slik at vårt næringsliv får den beste konkurransekraften.

I Møre og Romsdal er Ann-Heidi Paulsen Orvik i firmaet Demokratitanken AS valgt som Regionleder Møre og Romsdal. Oppgaver vil være å hjelpe bedrifter i Møre og Romsdal med administrasjon av medlemsskap, få tilgang til medlemstjenester, og utvikle målrettede tilbud og arrangere events i samarbeid med medlemmene.

Alle privatpersoner, bedrifter samt offentlige og private organisasjoner som er interessert i, og vil være en del av nettverket til Connect Midt-Norge - kan bli medlem (mer) eller samarbeidspartner (e). Dette kan skape forretningsmuligheter for alle parter.

Alle som brenner for, eller har personlig- eller på vegne av andre interesse for - og stor nytte av innovasjon, entreprenørskap, gründerskap og verdiskaping kan bli medlem. Dette gjelder næringslivet, det offentlige, bedrifter og virksomheter, enkeltpersoner, næringshager og inkubatorer, oppstarts- og vekstbedrifter og så videre.

Det er tilbud til bedrifter om å inngå partnerskapsavtale med Connect Midt, og dette er særlig nyttig for banker, forsikringsselskaper, næringshager, næringsklynger, forsknings- og akademiske institusjoner.

Partneravtaler passer for virksomheter som har et behov utover ordinært medlemskap og som ønsker en sterkere tilknytning til Connect Midt-Norges nettverk, kompetanse og aktiviteter. Partnere vil bli presentert på våre nettsider, i sosiale media og på ønskede arrangementer, våre møter, springbrett, kurs, events med mer.

Medlemskap er differensiert slik:

Medlemmene betaler en årlig kontingent og serviceavgift til Connect Midt-Norge som er fastsatt av årsmøtet. Medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

 1. Medlemsavgiften per år er kr 2500, pluss serviceavgift av kr 2000 eks mva for både bedrifter og enkeltpersoner.
 2. Gründere som har fått en eller flere av våre produkter får gratis medlemskap i innmeldings- og det første kalenderåret (mentortjenester eller springbrett).
 3. Studenter har samme medlemskap som gründere.

Som medlem vil du få tilgang til alle våre fysiske og digitale arrangementer;

 1. Springbrett: Intensitv kapasitet- og kunnskapspåfyll i kritiske faser for vekst, der virksomheten gjennom en 6-8 ukers målrettet prosess kobles med inntil 8 eksperter som kan bidra medkunnskapen og nettverket du trenger for å nå dine mål. Våre Springbrett kjøres i fysiske eller digitale prosesser. Som medlem får du tilgang til å se Springbrett som er gjennomført, og som er tilgjengelige for våre medlemmer. Medlemsbesdrifter søker opptak.
 2. Strategisk mentor for gründere, og styrer, ledere og eiere av vekstbedrifter. Dette er nyttig fra du som gründer sår der med 1000 spørsmål, og lite egenkapasitet, til ledere virksomheter i ordinær drift og i vekst som trenger ekstra kunnskap og kapasitet i en peride for å gjøre riktige strategiske valg. Vi hjelper medlemmer å søke kommunale næringsfond, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU-midler, Skattefunn mm for å få støtte til mentorstøtte, innnovasjonsvirkemidler mm ved behov. Connect Midt har koblingsansvaret av strategiske mentorer på vegne av Innovasjon Norge i Trøndelag, Midt-Norge og Innlandet og hjelper alle virksomheter om å søke dette virksmidlet fra Innovasjon Norge.
 3. Et bredt og kapitalsterkt investornettverk. Så langt lokalisert i Trøndelag, men åpent for deg med interesse i å investere også fra Møre og Romsdal, samt Innlandet. Digitale møter holdes en fredag i måneden, gjennom hele året. 1-2 bedrifter får mulighet for å pitche sin forretningside for investorfellesskapet. Du kan være del i investorfellesskapet uten at det er krav til investering.
 4. Styrking av styrearbeid i virksomheter. Gjennom året arrangerer vi kurs og events for virksomheter og for å kvalifisere styreleder og styremedlemmer til de ulike ansvar de skal fylle i sin rolle.
 5. Du som nettverksmedlem og din erfaring er verdifull for oss og for nettverket. Vi er interesserte i deg som kan tenke deg å dele av dine erfaringer som strategisk mentor for andre, inngå som ekspert i Springbrett, være tilgjengelig for styrearbeid, tilby attraktive kurs om de nyeste teknologier digitalt og fysisk, formidle muligheter med ny teknologi, endringer i lovkrav mm som gjør våre medlemmer omstillingseffektive. Vi ønsker og deg som medlem som kan tenke deg å være mentor for studenter, gründere, investorer mm.
 6. Vårt nettverk av medlemmer er gode på sosial inkludering, og tar bærekraftig samfunnsansvar. Blant annetgjennom å samarbeide med brede allianser av samfunnsaktører om kvalifisering og inkludering av ungdom eller andre grupper som står utenfor ordinært arbeidsliv. Særlig nå i korona-tid er dette et viktig arbeid for å maksimere verdiskapingen etter krisen.

Vårt brede nettverk består av:

 • gründere fra oppstarts- og vekstmiljøer i alle bransjer
 • erfarne ressurspersoner i næringslivet
 • private og offentlige selskap
 • miljøer innen utdanning, oppstart- og vekstmiljøer
 • tidligfase investorer
 • offentlige bidragsytere
 • bank, finans og forsikring
 • næringshager, klynger og inkubatorer
 • skole-, forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Alle våre medlemmer og partnere får en fast kontaktperson fra ledelsen i Connect Midt-Norge. Fore Møre og Romsdal er dette Ann-Heidi Paulsen Orvik. Årsplan og aktiviteter vil bli lagt ut på våre nettsider forløpende, samt annonseres i sosiale media og i alle våre kanaler.

Vi vil med fokus på mentor, springbrett, investor og styrearbeid bidra gjennom hele året med kompetanse og nettverk til alle våre medlemmer og partnere.

Connect Midt-Norge har bærekraftsmål 17 som sitt prioriterte mål.

«For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.»

Dette vil vi bidra til gjennom å være en nøkkelressurs for våre medlemmer, og bidra til gode og bærekraftige løsninger. Vi skal skape møter mellom mennesker og ha kunnskap om løsninger i kaoset.

Noe for deg? Jeg tar gjerne et Teams-møte med deg, slik at vi kan bli ytterligere kjent og du får svar på dine spørsmål og hjelp i innmeldingsprosessen.

Velkommen som medlem i Connect Midt.

Suksess krever handling! Kom i gang nå!