Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Har dere hjemmekontor med H eller G?

16.01.2021

Medarbeider- og organisasjonsutvikling i Korona-tid

Ta grep og utvikle policyen sammen før hjemmekontor blir gjemmekontor, til skade for den enkelte, firmaets omdømme og bærekraftige resulater. 

Medarbeider- og organisasjonsutvikling i krisetid er vanskelig når de ansatte sitter på hjemmekontor og står i ekstraordinært press over tid. Hjemmekontor i en eller annen form er kommet for å bli, også utover krisehåndteringen. Denne arbeidsorganiseringen har mange praktiske fordeler. Den gir og betydelige ulemper for arbeidstakernes og arbeidsgivers samvirke, i ordinær drift og krisetid. Særlig utfordrende er det for kreative samskapende prosesser, utvikling av arbeidsplasskultur og forsvarlig HMS.Ta grep og utvikle policyen sammen før hjemmekontor blir gjemmekontor, til skade for den enkelte, firmaets omdømme og bærekraftige resulater.

Tema som kan drøftes er ulikheter i digitale ferdigheter, praktiske utfordringer med utstyr, tilkobling til nett, onboarding i nye funksjoner, ulikheter i evne til selvledelse, kommunikasjon om behov, prestasjonshjelp og krisestøtte, samt private forhold som boforhold, utstyr og familiesituasjon, utgiftsdekning, tilgjengelighet for publikum, balanse arbeid- og fritid. Alle disse forhold gjør denne måten å organisere arbeidet på til et viktig felt for strategisk ledelse, for å sikre forsvarlig drift, lederskap, kunde- og medarbeidertilfredshet.

Målgruppe: Dette prosesskurset er rettet mot virksomheter som ønsker å utvikle en strategisk policy og ledelseskultur som øker de positive sider ved medarbeider- og organisasjonsutvikling, når de sitter hjemme eller på kontoret, for å kunne gi god krisehåndtering i krisetid, samt reduserer de negative effekter i krise og ordinær drift. Den beste plan i krise er den som bygger på praksis og organisering i ordinær drift!

Vi anbefaler at toppledergruppen i denne samskapende prosessen inkluderer hovedtillitsvalgte, verneombud, representanter fra HR og IKT. Dette gjør at alle som har viktige funksjoner i virksomhetens systematiske HMS-arbeid er inkludert fra start. Strategien vil være tilpasset avtaleverket og lovkrav i Forskrift for hjemmekontor og Arbeidsmiljølovens krav. Metoder som læres kan enkelt overføres til andre strategiske prosesser.

Innhold: Prosessen anbefales å klargjøre bakgrunn, hensikt, lederskap/ retningslinjer, visjoner for resultat, interessefellesskap som involveres og metoder som skal benyttes. Strategien anbefales minimum å omhandle bakgrunn, retningslinjer, rammer for organisering, samt operativ tilrettelegging/ drift.

Omfang: Prosessen skreddersys deres virksomhet. Vi anbefaler en utviklingsprosess over minimum 8 uker, med et digitalt utviklingsmøte av 4 t i uken. To prosessfasilitatorer følger prosessen. Vi tar ansvar for teknisk, faglig og praktisk gjennomføringen av alle møter.

Teknisk: Prosessen gjennomføres digitalt på Teams eller Qiqochat. Prosessen kan og utføres gjennom fysiske møter og samlinger. Merutgifter i form av reisetid, reise-, kost-, og losjiutgifter kommer i tillegg, samt alle utgifter til lokaler, servering mm.

Pris: Etter konkret forespørsel og design av prosess.

Ta kontakt med Ann-Heidi@Demokratitanken.no.

Suksess krever handling! Kom i gang nå!