LEDER DERE  BÆREKRAFTIG UTVIKLING SAMMEN?

Vi støtter dere til bærekraftig kobling av mennesker, muligheter og ressurser! 

Styrk organisasjonens konkurranseevne gjennom strategisk fokusert samarbeid som øker mulighetene og reduserer risiko ved bærekraftig utvikling for deg, organisasjonen og samfunnet.

Våre tilbud er skreddersydd deg som er leder i små- og mellomstore bedrifter, og har snublet inn i ledelse. Vi støtter deg til økt konkurransekraft gjennom smart kapasitetsvekst. Vår tjenester i lederskapsutvikling, strategisk forretningsmodellering, og organisasjonsutvikling skreddersys dine behov for grønn, bærekraftig og digital transformasjon. Prosessene vever mennesker, teknologi og prosesser bærekraftig sammen!

MENING

MESTRING

TRIVSEL

Endring starter med individer som gjør noe annet for å få nye resultater! Vi hjelper deg til innsikt om hva som til enhver tid gror i din organisasjon og i ditt avhengige økosystem slik at du kan ta kloke beslutninger.

Felles meningsdanning skaper forankret lederskap. Realistiske planer gir mestring og stegvis kapasitetsvekst. Individene opplever seg som verdifulle deler av en bærekraftig helhet, trives i seg selv og vil bidra til suksess sammen. En bærekraftig prestasjonskultur bygges.

En felles god vilje til å suksess sammen, støtter alle til å mestre endring, omstilling, avvikling og vekst i tide. Et livgivende fellesskap der kunnskap, evne, vilje og mot til å lede sammen styrer utviklingen, tiltrekker kritisk kompetanse, tilfredse kunder og strategiske  samarbeidspartnere som vil lykkes sammen med dere. Slik øker dere eget gode omdømme, innovasjonsevne og  konkurransekraft. 

Dere skaper mer bærekraftig utvikling sammen: raskere, mer forankret, helhetlig og bærekraftig enn alene!

Les våre blogger
Hei du!

Æ e ho

Ann-Heidi. 

Les min historie  ➝

Bærekraftig utvikling krever klokt lederskap av mennesker i endring. 

I mer enn 30 år har jeg blitt invitert til stadig mer ansvar og større lederroller i offentlig og privat virksomhet. På min vei har jeg vært del av prosesser der mangelfull forståelse av  mennesker i endring skapte utmattende og konfliktfylte omgivelser.

Bærekraftig utvikling krever bevisst og tilpasset lederskap som smart kobler mennesker, teknologi og prosesser til økt kapasitet sammen - drevet av tillit til at sammen får vi til mer enn alene.  

Demokratitanken støtter deg til klokt lederskap som skaper bærekraftig resultater sammen med andre.  Vi skreddersyr kapasitetsvekst gjennom lederskapsutvikling, strategisk forrretningsmodellering og organisasjonsutvikling som vever sammen mennesker, teknologi og prosesser på bærekraftige måter i organisasjoner som er avhengige av hverandre.

Våre tjenester er solid forankret i forskning, og støtter dere til bærekraftig utvikling gjennom strategisk fokusert styring, samskapende innovasjon, systemlæring og smart spesialisering i team, organisasjoner og samarbeid. 

  • Du leder tilpasset skiftende behov, ved å aktivt koble egen og andres faktiske vilje til suksess sammen.
  • Våre metoder forener hvem aktørene er, med deres faktiske vilje til bærekraftig suksess sammen.
  • Prosessene er stegvis tilpasset den tillit og kapasitet for handling som faktisk finnes.
  • Alle planer forankres i virkeligheten, i tilgjengelige ressurser og reell vilje til kapasitetsbygging sammen.
  • Vellykket iverksetting er et grunnleggende premiss fra start og styrer all utvikling.  

Over tid utvikles innsikten, evnen, viljen og motet til bærekraftig utvikling sammen. Økte muligheter med redusert risiko, øker tilliten og kapasiteten for mer bærekraftig utvikling sammen! Prosessen kobler individer, ledergrupper, organisasjoner og nettverk/ fellesskap sammen gjennom bevisst, tilpasset og balansert bærekraftig handling!

"Ann-Heidi er coach og mentor for meg i rollene som eier, styreleder og daglig leder i et gründerselskap innen teknologi. 

Gjennom at hun har lang erfaring i coaching, forretnings- og næringsutvikling samt toppledelse, har jeg fått hjelp til å utvikle mine perspektiver. Jeg har fått tilgang til teoretiske modeller som har styrket vårt strategiske utviklingsarbeid. 

En viktig del av dette er å se mine ulike ansvar i de ulike roller i selskapet, og hva det krever i min kommunikasjon med medarbeidere, styret, investorer og virkemiddelapparat. 

Jeg kan anbefale hennes tjenester til andre i samme situasjon som meg"

Håvard Ringstad, Aido AS

"Som kirkeverge og daglig leder for kirkelig fellesråd står jeg alene i ledergjerningen. 

Det oppleves nyttig å ha en ekstern coach som kjenner virkeligheten med et folkevalgt styre, og en liten og kompleks stab som favner en bredde av profesjoner fra gravplassarbeider til sokneprest, der to ulike styringslinjer skal samarbeide. 

I eget utviklingsarbeid har Ann-Heidi bidratt verdifullt i konkrete saker og vært en omsorgsfull støtte til å finne egen vei. Jeg anbefaler hennes tjenester til andre i liknende posisjoner."

Marit Linberg, Tingvoll Kirkelige fellesråd

Mennesker er verdifulle, og kjernen i organisasjonens beste versjon!

Vi arbeider derfor alltid med basis i menneskene involvert, når vi designer og gjennomfører endrings-, omstillings-, utviklings- avviklings- og innovasjonsprosesser der mennesker, teknologi og prosesser veves sammen til bærekraftige resultater i organisasjoner.

Video Poster Image

STØTTE TIL ET BÆREKRAFTIG LEDERLIV.

Ressurser for hvert steg på din livslange lærings- og utviklingsreise. Ikke stress! Vi er her for hvert steg når du er klar! 

Støtte når det stormer:
1:1 Ledercoaching og mentoring
Ta kontakt for tilbud
Genuine Contact Way (C) lederopplæring: Online og Onsite

Lær mer ➝

Kontakt oss!
Konsulenttjenester: Medvirkende prosess- og innovasjonsledelse 

 

Ta kontakt nå

STØTTE TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING NÅR MÅLENE KREVER  SAMARBEID

Vi støtter utvikling av bærekraftig lederskap i organisasjoner som er avhengige av hverandre: offentlige partnerskap, bedrifts- og innovasjonsnettverk, næringsklynger, aktører i sirkulære forretningsmodeller og verdikjeder mm. Dere får kapasitet til bærekraftig omstilling, steg for steg, enkeltvis og sammen. 

Vi utvikler deres kapasitet til å styre sammen. Tillit smører vilje til kapasitetsvekst, og motiverer en jevn strøm av økte mulighetene og reduserte kostnader fordi dere er sterkere sammen enn alene. Tidlig innsikt og felles kanaler gir tid og mulighet til å være del av utviklingen. Felles investering i og drift av  støttetjenester og muliggjørere gir mulighet til å tilpasse egen konkurransekraft den framtid som vokser frem. Makt er kraften som får jobben gjort, og må forvaltes klokt for å skape organisasjoner som trives i endring. 

Økt konkurransekraft gjennom strategisk lederskap 

Lær mer ➝

Arena for lederutvikling

Lær mer ➝

Enkle verktøy og metoder som hjelper deg til suksess i komplekse situasjoner  

 

Våre enkle verktøy er skreddersydd strategisk fokuserte utviklingsprosesser der mennesker i endring er kjernen og kraften for bærekraftig transformasjon. 

Aurora Playground: når felles læring, innovasjon, styring og spesialisering gjør sterkere sammen enn alene!

Lær mer ➝